Home
De Blay + Partners
Gecertificeerde accountants en belastingadviseurs

Met vertrouwen naar helderheid

Geen BTW-attest 6% meer nodig bij renovatiewerken van privéwoningen

Renovatie- en herstellingswerken aan “oudere” privéwoningen kunnen onder bepaalde voorwaarden onderworpen worden aan een verlaagd btw-tarief van 6 %.

De aannemer die dergelijke werken verricht moest tot voor kort verplicht een btw-attest verkrijgen van zijn klant, waarop deze laatste bevestigt dat de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief vervuld zijn. Een ondertekend btw-attest betekent dat de aannemer niet aansprakelijk kan worden gesteld indien het verlaagd btw-tarief onterecht werd toegepast. Met de wet van 27/12/2021 houdende diverse bepalingen inzake btw werd voorzien in de vervanging van dit btw-attest door een gedetailleerde verklaring op de verkoopfactuur van de aannemer.

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor renovatie- of herstellingswerken is in principe alleen toepasbaar voor werken verricht aan woningen die minstens 10 jaar oud zijn en uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden voor privédoeleinden.

Vanaf 1 januari 2022 kan de aannemer, voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %, zijn aansprakelijkheid verleggen naar de afnemer door de volgende gedetailleerde verklaring op te nemen op zijn verkoopfactuur aan de afnemer:

 

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar  dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking lot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk ais privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die

voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. "

De afnemer heeft één maand de tijd om de factuur te betwisten indien niet voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %. In voorkomend geval moet de aannemer zijn factuur corrigeren en 21 % btw aanrekenen. Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen de maand, ligt de aansprakelijkheid voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij de afnemer (en niet meer bij de aannemer zoals vroeger het geval was).

De btw-attesten die vereist zijn voor de toepassing van het verlaagd tarief op de bouw en renovatie van woningen en woningcomplexen voor gehandicapten werden vervangen door een gelijkaardige verklaring op de verkoopfactuur van de aannemer. Contacteer ons voor de exacte formulering als u de verklaring nodig heeft.

Zoals blijkt uit de bewoordingen van de gedetailleerde verklaring wijzigt verder ook de berekeningsbasis voor de termijn van 10 jaar. Het verlaagd tarief van 6 % is alleen van toepassing op werken aan woningen waarvan de eerste bewoning plaatsvond in een kalenderjaar dat tenminste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur van de werken.

Overgangsregeling

Om aannemers de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan deze wijziging, is het gebruik van het 'oude' btw-attest bij wijze van overgangsregeling nog mogelijk tot en met 30 juni 2022.

Vanaf 1 juli 2022 wordt het gebruik van het btw-attest afgeschaft en moet de aannemer bij toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % de voornoemde verklaring vermelden op de verkoopfactuur.

Hebt u nog vragen over deze nieuwe btw-regeling voor werken aan privéwoningen? Neem dan zeker contact op met ons, wij helpen u graag verder.

Ontvang financiële tips en advies in uw mailbox

Versturen